ES   CA

PROTECCIÓ DE DADES

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les seves dades personals és Vivo Energia Futura S.A. ( «VIVO») amb CIF A-66.783.515,Inscrita al R. M. Barcelona, ​​Tom 45459, Foli 38, Full B 488506, Inscripció 1; codi de registre a la CNMC R2-642, i adreça postal a Avinguda Sant Salvador, nº 18, C.P. 08913 de Badalona. Vostè podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals (havent d’aportar fotocòpia del DNI o document equivalent) mitjançant comunicació a l’adreça postal indicada anteriorment, així com a l’adreça de correu electrònic clientes@vivoenergia.com

FINALITAT I TRACTAMENT

Les seves dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis de subministrament energètic i / o manteniments que hagi contractat amb VIVO. Fem servir les seves dades personals per al desenvolupament, gestió i manteniment de la relació contractual que tinguem amb vostè, així com per dur a terme les diferents comunicacions que fossin necessàries remetre-li.

En cas de produir-se algun impagament, el mateix podrà ser comunicat a fitxers d’informació creditícia com ara ASNEF. Aquestes comunicacions han de complir els procediments, drets i garanties que en cada moment estableixi i reconegui la legislació vigent. Això es durà a terme en interès legítim de VIVO, al deure de complir amb un adequat control i prevenció de situacions d’impagament.

QUINES DADES RECOPILEM?

Les dades personals que podem utilitzar quan et prestem els nostres serveis poden ser dades d’identificació / contacte i dades financeres. Al llarg de la relació contractual que VIVO mantingui amb vostè, podrien donar-se situacions en què VIVO procedeixi a la gravació de la seva veu. En aquestes situacions – de les que se li informarà prèviament sol·licitant el seu consentiment exprés – conservaríem la conversa telefònica amb una doble finalitat: tant per auditar internament la qualitat del servei com per utilitzar les gravacions com a prova en cas de ser necessari.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les seves dades personals podran ser cedides a Administracions, autoritats i organismes públics (inclosos jutjats i tribunals), quan així ho exigeixi la normativa aplicable. També podran tenir accés a les seves dades personals als proveïdors de serveis que VIVO contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat de tractament.

MESURES DE SEGURETAT

VIVO, amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, ha adoptat mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat de les seves dades.

VIVO però no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat del sistema, la xarxa d’accés, Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE DADES

Per poder comunicar-nos degudament amb vostè, li demanem que les dades facilitades siguin correctes, completes i estiguin actualitzats. De manera que, si es modifiqués alguna de les dades que ens hagués proporcionat, li preguem ho posi en coneixement de VIVO mitjançant comunicació a l’adreça postal o correu electrònic indicats en l’apartat 1.

Vostè respondrà en qualsevol cas de la veracitat de la informació subministrada i es fa responsable de comunicar a VIVO qualsevol modificació sobre la mateixa, quedant VIVO exempt de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

VIVO conservarà les seves dades durant el temps que romangui vigent la relació contractual entre les dues parts. Un cop finalitzada la relació contractual, VIVO conservarà les seves dades durant els terminis legals que en cada cas resultin d’aplicació, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat de tractament perseguida.

DRETS DE L’INTERESSAT

L’informem que vostè pot exercir els següents drets:

  • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si VIVO està tractant dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, accedir-hi.
  • Dret de portabilitat: dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat d’ús comú i llegible, així com a transmetre-ho a una altra entitat.
  • Dret de rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades quan siguin inexactes.
  • Dret de supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessaris per als fins que van ser facilitades en el seu moment.
  • Dret d’oposició: dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals. VIVO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici de possibles reclamacions.
  • Dret a la limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Vostè podrà interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a autoritat de control competent en matèria de protecció de dades), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.