ES   CA

DOCUMENTACIÓN Y TRAMITES

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A CADA GESTIÓ.

 

Altes noves i 2ª ocupació

 

Certificat d’instal·lació, expedit per l’electricista que va realitzar la instal·lació i que indica les seves principals característiques: la potència instal·lada, la màxima admissible i que garanteixi la qualitat de la instal·lació.
Cèdula d’habitabilitat, llicència de 1ª ocupació o llicència d’obertura (fotocòpia).
Escriptura de la propietat o contracto arrendament (fotocòpia).
DNI (fotocòpia).
Dades del compte bancari.
En el cas de societats: Escriptura de Constitució i poder de signatura (fotocòpia) i DNI del representant i CIF (fotocòpia).

 

Canvi de titular de contracte

 

Certificat d’instal·lació, expedit per l’electricista que va realitzar la instal·lació i que indica les seves principals característiques: la potència instal·lada, la màxima admissible i que garanteixi la qualitat de la instal·lació.
En cas de canvi de nova activitat: Llicència d’obertura a nom del nou titular.
En cas de la mateixa activitat: Sol·licitud del canvi de nom de la llicència.
Escriptura de propietat o contracte d’arrendament (fotocòpia).
DNI (fotocòpia).
Dades del compte bancari.
En cas de societats: Escriptura de constitució i poder de signatura (fotocòpia) i DNI del representant i CIF (fotocòpia).

 

Traspàs del contracte

 

Documento de traspàs signat pel client sortint i entrant.
DNI de client sortint i entrant (fotocòpia).
Escriptura de propietat o contracte d’arrendament (fotocòpia).
Dades del compte bancari.
En cas de locals comercials: sol·licitud del canvi de nom de la llicència (ja que per al traspàs serà la mateixa activitat).
En cas de societats: Escriptura constitució i poder de signatura (fotocòpia) i DNI del representant i CIF (fotocòpia).

 

Subrogació del contracte

 

Fotocopia del document que indiqui el fet causant < 6 mesos (certificat de defunció, sentencia divorci, escriptures de subrogació, etc…).
Fotocopia DNI.
Escriptura de propietat o contracte d’arrendament (fotocòpia).
Dades del compte bancari.
En cas de locals comercials: sol·licitud del canvi de nom de la llicència (ja que per al traspàs de subrogació serà la mateixa activitat).
En cas de societats: Escriptura constitució i poder de signatura (fotocòpia) i DNI del representant i CIF (fotocòpia).

 

Ampliació i reducció de potència

 

Certificat d’instal·lació, expedit per l’electricista que va realitzar la instal·lació i que indica les seves principals característiques: la potència instal·lada, la màxima admissible i garanteix la qualitat de la instal·lació.
DNI del titular del contracte (fotocòpia).
En cas de societats: Escriptura de constitució i poder de signatura (fotocòpia) i DNI del representant i CIF (fotocòpia).

 

Baixes de contracte

 

DNI del titular del contracte (fotocòpia).
Escriptura de propietat o contracte d’arrendament (fotocòpia).
En cas que el titular hagi mort: Certificat de defunció (fotocòpia).